Kerstpakketten

 
Pakket 'Frysk mei krist' *
 
-
In heale liter Bearenburch
- Twa fleskes Us Heit bier
- Riperkrite Tsiis
- Frysk roggebrea
- Fryske krūdkoeke
- Fryske sūkerbōle
- Leverwoarst

 

 

 


* Inhoud en uitvoering zijn bespreekbaar.


< Terug